درباره ما

رسانه پی‌اس ارنا

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر سایت:
محمدرضا مصطفوی راد

مدیر فنی:
محمدحجت قاسمی

مدیر هنری:

لیلا امینی

دبیر ارشد تحریریه:

محمدجواد محسنى

دبیر بازی:

تارخ ترهنده

دبیر کتاب:

میثم عبداللهی پور

دبیر انیمه:

صدف آگاه

دبیر سینما:

امیر والی

تحریریه:

شهریار نادرمحمد

مهدی اسدی

سید فاضل موحدی

حمیدرضا دره شیری

محمد محدی صبح

سجاد سعیدی

وهاب خوشمقام

باشگاه ورزش‌های الکترونیک

صاحب برند و مدیر باشگاه:

نوید نائینی